روش نفوذ (Indutation)

روش نفوذ، روشی متداول برای اندازه گیری طیف وسیعی از خواص مکانیکی ماده از قبیل: سختی، مدول یانگ، تنش تسلیم، چقرمگی شکست و ... است که برای اندازه گیری تنش های پسماند موجود در قطعات نیز به کار برده می شود. متفاوت بودن سختی و اثر به جا مانده از ابزار فرو رونده در نقاط مشابه قطعات عاری از تنش و دارای تنش های پسماند، انگیزه اصلی برای توسعه روش نفوذ و استفاده از آن در اندازه گیری تنش های پسماند بود؛ زیرا وجود تنش های پسماند کششی و فشاری، به ترتیب سبب کاهش و افزایش سختی نسبت به حالت بدون تنش و تغییر پارامترهای منحنی نیرو- عمق نفوذ می گردد. در این روش که در دسته روش-های غیر مخرب قرار می گیرد، یک فرو رونده صلب تا رسیدن به عمق یا نیروی مشخصی در قطعه مورد نظر نفوذ کرده و باز می-گردد و مقادیر نیرو و عمق نفوذ، در هر دو نیم سیکل بارگذاری و بار برداری به طور پیوسته ثبت می شوند. در نهایت، تنش های پسماند تنها با استفاده از تحلیل نمودار نیرو- عمق نفوذ و روابط ریاضی محاسبه می شوند. فرو رونده های مورد استفاده در این روش می توانند از نوع کروی، هرمی و ... باشند.

 

درخواست انجام این آزمایش

 

نمونه ای از نمودار نیرو- عمق نفوذ و اثر تنش های پسماند بر نمودار ( Wang, Q., et al. (2006))

 

 

اندازه گیری تنش های پسماند به روش نفوذ